CGK Katwijk

Christelijke Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee

 • Nslide1

  Nslide1

 • Nslide2

  Nslide2

 • Nslide3

  Nslide3

 • Nslide4

  Nslide4

 • Nslide5

  Nslide5

 • SlideA

  SlideA

 • SlideB

  SlideB

 • SlideC

  SlideC

 • SlideJ

  SlideJ


 

Classis ’s-Gravenhage

 

 

  Rijnsburg, 27 december 2021

  

 

Eerwaarde en waarde broeders,

  

“Gij ziet het immers; want Gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand geve.” (Psalm 10:14a)

 In januari 2020 bereikten de eerste signalen van corona ons land. Nu, bijna twee jaar verder, verkeren we nog steeds in de pandemie en wordt een vijfde golf van besmettingen gevreesd. Wereldwijd zijn er  ruim 275 miljoen besmettingen en bijna 5,5 miljoen doden te betreuren. In ons eigen land overleden ruim 20.000 mensen aan COVID-19. Het zorgpersoneel, verpleegkundigen en artsen staan onder grote druk.

Diverse maatregelen om de pandemie te bestrijden grijpen diep in de samenleving in en hebben sociaal, maatschappelijk en economisch grote gevolgen. De wereld en de wereldbevolking is in nood. Alle menselijke inspanningen ten spijt hebben de genomen maatregelen nog niet tot een einde van de pandemie geleid.

Het kerkelijke leven ontkomt evenmin aan een deel van de coronamaatregelen. Er is een periode geweest waarin erediensten gehouden werden in nagenoeg lege kerkgebouwen en is sommige gemeenten is dat opnieuw de situatie. Nog altijd is het niet mogelijk om met de gehele gemeente samen te komen in een kerkdienst. Een gedeelte van de gemeente moet de kerkdienst thuis meebeleven. Het pastoraat en het gemeente-zijn ondervindt op allerlei manieren hinder van de beperkende maatregelen. Er zijn zorgen omtrent het vasthouden van de jeugd, ouderen die eenzaamheid ervaren, gezinnen die de regelmaat van de kerkgang al zo lang missen.
De pandemie heeft ook invloed op onze generale synode. Deze moest provisorisch gesloten worden, omdat de grote dossiers nog niet in een fysieke vergadering behandeld konden worden en de plaatselijke gemeenten de pastorale zorg van de afgevaardigden nodig hadden. De nood raakt ook de kerk en ook ons kerkverband.

Wij belijden met de Heidelberger Catechismus dat “alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen” (HC zondag 10 a27) en met de Nederlandse Geloofsbelijdenis (art. 13) dat onze   goede God, “nadat Hij alle dingen geschapen had, (…) ze naar Zijn heilige wil alzo stuurt en regeert, dat in deze wereld niets geschiedt zonder Zijn ordinantie.”
Dat geloof geeft ons ook in deze tijden “een onuitsprekelijke troost, als wij door haar geleerd worden dat ons niet bij geval overkomen kan, maar dat door de beschikking van onze goedertieren hemelse   Vader, Die voor ons waakt met een vaderlijke zorg, houdende alle schepselen onder Zijn heerschappij, alzo dat niet een haar van ons hoofd (want die zijn alle geteld), ook niet een musje op de aarde vallen kan, zonder de wil van onze Vader, Mattheüs 10:29-30.”

In deze zorgvolle omstandigheden is er alle reden om ons voor de Heere te verootmoedigen, Hem onze zonden te belijden en Hem te zoeken in gebed om Zijn genade. “O Heere! bij ons is de beschaamdheid der aangezichten, bij onze koningen, bij onze vorsten, en bij onze vaders, omdat wij tegen U gezondigd hebben. Bij den Heere, onzen God, zijn de barmhartigheden en vergevingen, alhoewel wij tegen Hem gerebelleerd hebben.” (Daniël 9:8-9)

Het is goed en nodig om elkaar ook aan te sporen en te bemoedigen met Gods Woord: “U, die de HEERE vreest! vertrouwt op de HEERE; Hij is hun Hulp en hun Schild.” (Psalm 115:11)
In Zijn Woord roept God er Zelf toe op om de moeite en het verdriet in Zijn hand te geven. En om Hem aan te roepen in de dag der benauwdheid. Daarbij heeft Hij ook een rijke belofte gegeven: “En Ik zal er u uithelpen, en u zult Mij eren.” (Psalm 50:15)

In 1918 en opnieuw in 1953 heeft de generale synode de classis ’s-Gravenhage aangewezen om in geval van buitengewone tijden van kerk en wereld een biddag uit te schrijven. (Kerkorde, artikel 66 lid 1)

In onderling overleg heeft het de classis ’s-Gravenhage goed gedacht om in de huidige situatie van kerk en wereld een biddag uit te schrijven waarop we als kerken sámen de Heere zoeken in het gebed.

Voor het gebed reikt de classis u de eerdergenoemde drie onderdelen aan met daarbij de volgende aandachtspunten:


1. De pandemie
De vele besmettingen, zieken en rouwdragenden vanwege sterfgevallen.
Het verzorgend personeel en artsen in ziekenhuizen, verpleeghuizen, huisartsenpraktijken en de thuiszorg van wie een grote inspanning gevraagd wordt waarbij hun eigen gezondheid ook gevaar loopt.

2. De regering en overheden
Zij die het beleid moeten maken om deze pandemie het hoofd te bieden hebben wijsheid van Boven nodig.
De effectiviteit van de maatregelen en de medische zorg is afhankelijk van de zegen van de Heere. Ons vertrouwen op de Heere stellen en het van Hem alleen te verwachten.

3. De kerk
De jeugd bij wie de band met de kerk onder druk kan staan door deze situatie en voor wie het ook mentaal en psychisch zwaar is evenals voor ouders met jonge kinderen.
De ouderen, alleenstaanden en alleengaanden die minder het gemeenteleven kunnen meemaken en daardoor meer eenzaamheid en soms ook angst ervaren.
Ons kerkverband, de zusterkerken in binnen- en buitenland, de wereldwijde kerk. Gebed om Gods genade die samenbindt en de gemeente bijeenhoudt.
Gebed om volharding in geloof, hoop en liefde en om de voortgang van het Evangelie.

De classis ’s-Gravenhage beoogt voor dit moment van verootmoediging en gebed Deo volente woensdag 12 januari 2022 en roept u op om zo mogelijk op deze dag de nood van kerk en wereld met ootmoed en smeking aan de Heere voor te leggen.
Waar mogelijk zou het goed zijn om als CGK de plaatselijke kerken te vragen om met deze dag van verootmoediging en gebed te participeren.

Moge onze goede God om Christus’ wil onze gebeden verhoren en ons genadig zijn.
“Zie, gelijk de ogen van de knechten zijn op de hand van hun heren; gelijk de ogen van de dienstmaagd zijn op de hand van haar vrouw; alzo zijn onze ogen op de HEERE, onze God, totdat Hij ons genadig zij.” (Psalm 123:2)

 

Met broederlijke groet,

 

Namens de classis ’s-Gravenhage, de roepende kerk CGK Rijnsburg,

 

A. Noort, scriba


Kerkomroep

Christelijke Gereformeerde Kerk Duinrustplein 10 2225 PK Katwijk aan zee
2022-01-17 19:04:00 Luister
2022-01-16 13:59:00 Luister
2022-01-16 08:59:00 Luister
2022-01-13 19:11:00 Luister
2022-01-12 14:18:00 Luister
2022-01-12 09:18:00 Luister
2022-01-10 19:15:00 Luister
2022-01-09 14:22:00 Luister
2022-01-09 09:18:00 Luister
2022-01-07 13:32:00 Luister