CGK Katwijk

Christelijke Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee

Privacy statement

Christelijke Gereformeerde kerk te Katwijk aan Zee

De Christelijke Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

De organisatie van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland en haar plaatselijke gemeenten is gebonden aan specifieke (kerkelijke) regels. Deze regels werken ook door in de privacybescherming. De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft ruimte aan de kerken om conform hun eigen kerkelijke regels gegevens te verwerken. De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bestaan uit plaatselijke gemeenten. Deze gemeenten bezitten zelfstandig rechtspersoonlijkheid.

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens op de website www.cgkkatwijk.nl en in de ledenadministratie van de gemeente.

Doel van verwerking

Als plaatselijke gemeente hechten wij belang aan het bevorderen van de onderlinge band, het omzien naar elkaar en betrokkenheid met elkaar en het bijeenzijn rondom Gods Woord. Vanuit het geloof willen wij ook anderen daarbij uitnodigen. Om die reden worden er ook persoonsgegevens gedeeld en uitgewisseld. Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor administratie, het organiseren van bijeenkomsten, etc.

Verwerking van uw gegevens

Van de leden van de plaatselijke gemeente worden algemene en kerkelijke persoonsgegevens geregistreerd. Deze gegevens worden verwerkt in het offline programma EKKLESIA. Het programma is beveiligd met een wachtwoord. Het wachtwoord is bekend bij de ledenaministrateur en scriba.

Te denken valt aan de volgende persoonsgegevens :

  • naam en voornamen c.q. voorletters
  • straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats
  • geboortedatum
  • telefoon en email
  • wijk

Eens in de twee à drie jaar wordt er een gemeentegids uitgegeven waarin naast algemene informatie ook bovenstaande persoonsgegevens worden vermeld. De gemeentegids is bedoeld voor intern gebruik en wordt verspreid onder de leden van de gemeente.

Op het algemene deel van de website worden alleen persoonsgegevens van gemeenteleden gepubliceerd wanneer dit nuttig is in verband met het uitoefenen van een functie. Hierin wordt getracht een zorgvuldige afweging te maken. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van emailadressen met als domeinnaam cgkkatwijk.nl.

Foto’s van kerkelijke activiteiten kunnen op de website geplaatst worden. Worden foto’s die herleidbaar zijn tot een persoon geplaatst, dan wordt de betreffende gemeenteleden vooraf om uitdrukkelijke toestemming gevraagd.

Uitzending kerkdiensten

Op de website kunnen de kerkdiensten life beluisterd worden of later worden nageluisterd. De uitzendingen worden niet ingekort.

Publicatie kerkblad

Het kerkblad is niet vanaf de website te downloaden. Het kerkblad wordt verspreid onder gemeenteleden, enkele oud leden en geïnteresseerden. In het kerkblad worden bij het vermelden van persoonlijke omstandigheden, (denk aan verjaardagen of ziekte) persoonsgegevens vermeld zoals naam, adres en leeftijd. Het doel hiervan is om binnen de gemeente met elkaar mee te kunnen leven.

Beveiliging persoonsgegevens

De kerkenraad zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. De ledenadministratie is offline en beveiligd met een wachtwoord. De ledenadministrateur en de scriba zijn in het bezit van het wachtwoord.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De scriba en/of de ledenadministrateur bewaart persoonsgegevens die zijn verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. Als u wilt weten welke persoonsgegevens de plaatselijke gemeente van u verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Een dergelijk verzoek wordt binnen 6 weken behandeld. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aanvullen.

Ook wanneer u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto waarop u zichtbaar bent, kunt u dat (met opgaaf van de reden) kenbaar maken door een e-mail te sturen aan de contactpersoon AVG (Scriba C.K. van der Meij; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd.

Heeft u vragen over het gebruik van (uw) persoonsgegevens? Neem dan contact op met de contactpersoon AVG
(Scriba C.K. van der Meij; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Websites van derden / links

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites of sociale media van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan het privacy statement van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Clickgedrag en cookies

Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.

Wijzigingen in dit privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Plaats, datum
Katwijk aan Zee, 9 maart 2020