CGK Katwijk

Christelijke Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee

Wat wij geloven

In de Apostolische geloofsbelijdenis (of de Twaalf Artikelen) staat een samenvatting van wat wij  geloven. Deze belijdenis is ontstaan in de 2e eeuw na Christus. Hij luidt als volgt:

     1.  Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.

     2.  En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;

     3.  Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria;

     4.  Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle;

     5.  ten derden dage wederom opgestaan van de doden;

     6.  opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders;

     7.  vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

     8.  Ik geloof in de Heiligen Geest.

     9.  Ik geloof een heilige, algemene, Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen;

     10.  vergeving der zonden;

     11.  wederopstanding des vleses;

     12.  en een eeuwig leven.

 

 

Waar kan ik God vinden?

 • In de Bijbel. Wat wij van God moeten weten, staat in de Bijbel. De Bijbel is Gods boodschap aan ons. God vertelt ons daarin wie Hij is. Miljoenen mensen op aarde lezen er dagelijks uit. Ze vinden in de Bijbel troost en bemoediging. De Bijbel is helemaal waar.  Het is de enige betrouwbare gids door dit leven en vertelt wat er na dit leven komt. U kunt hier de Bijbel lezen.

 

Is dit belangrijk voor u?

 • Dit is het allerbelangrijkste voor u en jou. Wij geloven dat elk mens na zijn dood door God wordt geoordeeld (Prediker 12:7 en 14). Wie niet in Jezus Christus heeft geloofd, zal de eeuwigheid zonder God moeten doorbrengen. Die plaats wordt ‘hel’ genoemd. Maar zij die Jezus als hun persoonlijke Zaligmaker hebben leren kennen, mogen ingaan in de hemel om voor eeuwig bij God te zijn. (Mattheüs 25 vers 34).

 

 

Wie is God?

 • God openbaart Zich in de Bijbel als de heilige God. Hij is anders dan wij. Er zijn over God dikke boeken geschreven en nog weten wij maar ten dele iets over God te zeggen. Hij is veel groter dan een mens ooit kan begrijpen. God is groot en wij begrijpen het niet (Job 36:26).
 • God heeft de hemel en de aarde uit het niets gemaakt. Niet de oerknal ligt ten grondslag aan ons universum, maar het scheppend handelen van God. Het leven op aarde is niet door evolutie ontstaan, maar doordat God het schiep. In al het geschapene zien we iets terug van de grootheid, wijsheid en almacht van God.
 • God heeft de mensen goed geschapen. De aarde was volmaakt en de mensen leefden in het paradijs. Maar het bleef niet zo. De Bijbel leert ons dat de eerste mensen ongehoorzaam werden aan God. 
 • God is rechtvaardig. Hij kan en wil de zonde niet ongestraft laten. Onze zonden hebben Gods toorn opgewekt. Daar worden in de Bijbel heel indrukwekkende woorden voor gebruikt. Bijvoorbeeld: God is een verterend vuur, een eeuwige gloed bij Wie niemand wonen kan (Jesaja 33:14).
 • Vanuit onszelf kunnen wij niet voor God bestaan. Niemand kan God zien en leven (Exodus 33:20). Maar omdat God in Zichzelf genadig en barmhartig is, heeft Hij geen behagen in de dood van goddeloze mensen (Ezechiël 33:11). God is tot het uiterste gegaan om zondaren zalig te maken. Hij is in Zijn Zoon naar de wereld gekomen en heeft als echt Mens aan de Tien Geboden voldaan. Daarbij heeft hij de straf op de zonde gedragen aan het kruis. En nu kan God barmhartig zijn voor iedereen die in Jezus Christus gelooft. Buiten Christus blijft echter de toorn van God op de mens (Johannes 3:36). 
 • God biedt aan alle mensen genade aan. Iedereen kan eeuwig gelukkig worden. Het Evangelie komt tot alle mensen, zonder onderscheid en zonder voorwaarden. God vraagt zelfs of zondaren zich met Hem willen laten verzoenen (2 Korinthe 5:20). 
 • Tegelijkertijd moeten wij vaststellen dat er niemand is die God zoekt (Romeinen 3:11). Mensen hebben de duisternis liever dan het Licht (Johannes 3:19). Daarom laat God het niet van mensen afhangen of de hemel vol wordt of leeg blijft. Hij heeft in Zijn voor ons onbekende en onbevattelijke welbehagen mensen verkoren tot de zaligheid. De Heilige Geest geeft hen een nieuwe wil (de wedergeboorte) en daarom zullen zij ingaan op Zijn genadeaanbod en leren zij door het geloof de Heere Jezus en Zijn beloften aannemen. En zij worden zalig. 
 • Samengevat: God is heilig. Dat is de kern van de Bijbelse boodschap. Hij kan niet tevreden zijn met menselijke pogingen om godsdienstig te zijn. Heel anders dan de islam en het boeddhisme bijvoorbeeld. Die leren een godheid die met zonde tevreden is. Immers, onze beste daden zijn niet vrij van zonden (Jesaja 64:6). God is alleen tevreden met de gehoorzaamheid van Zijn Zoon. Maar Hij is ook tevreden met een ieder die in de Zoon gelooft en het voorbeeld van Zijn Zoon volgt in het leven naar Gods wil. Dan is Hij oneindig barmhartig en genadig. 

 

 

Waar kan ik meer over het geloof leren?

 • In de kerk. Daar wordt iedere zondag vanuit de Bijbel verteld over deze allerbelangrijkste dingen. U bent iedere zondag om 10.00 en 17.00 uur welkom in onze kerk. Als u met iemand contact wilt opnemen, verwijzen we u hier naar.